[ A+ ] /[ A- ]

Zakoni v Republiki Sloveniji, ki vključujejo pravice ljudi z gluhoslepoto:

Pravilnik o tehničnih pripomočkih in prilagoditvi vozila (Uradni list RS, št. 71/14, 37/17 in 57/18)

Začel je veljati leta 2014. S tem pravilnikom so gluhoslepi pridobili prvo pravico po slovenski zakonodaji. Obravnava pogoje in postopek uveljavljanja pravice do tehničnih pripomočkov (osebni računalnik, elektronska lupa, mobilni telefon, svetlobni hišni zvonec, vibracijska budilka itd.).
Pravilnik je dostopen na spodnji povezavi:
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV12201

Zakon o osebni asistenci (Uradni list RS, št. 10/17 in 31/18)

Začel se je izvajati 1. 1. 2019. Po Zakonu o osebni asistenci imajo gluhoslepi pravico do osebne asistence za komunikacijske potrebe ali spremstvo 30 ur mesečno, lahko pa vložijo vlogo za polno osebno asistenco, če izpolnjujejo pogoje.
Zakon je dostopen na spodnji povezavi:
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7568

Zakon o socialnem vključevanju invalidov (Uradni list RS, št. 30/18)

Delno se je začel izvajati januarja 2019, ko je nadomestil Zakon o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb. Zakon opredeljuje postopek pridobitve statusa invalida, denarne prejemke (nadomestilo za invalidnost, dodatek za pomoč in postrežbo, družinska pokojnina in družinska invalidnina) in podporne storitve (usposabljanje za samostojno življenje, vseživljenjsko učenje, bivanje s podporo).
Zakon je dostopen na spodnji povezavi:
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7808

Zakon o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 41/17)

Začel se je izvajati 1. 1. 2019. Obravnava zagotovitev sporazumevanja in učenja v prilagojenih načinih sporazumevanja z gluhoslepimi v vrtcu, v zavodu oziroma drugi ustrezni ustanovi ter tudi pomoč strokovnega delavca za znakovni jezik ali strokovnjaka za prilagojeno sporazumevanje in delo z gluhoslepimi.
Zakon je dostopen na spodnji povezavi:
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7681

Zakon o izenačevanju možnosti invalidov(Uradni list RS, št. 94/10, 50/14 in 32/17)

Zakon določa, da se kot invalide upošteva tudi gluhoslepe osebe, ki izpolnjujejo pogoje za opredelitev gluhoslepote po tem zakonu oziroma po Pravilniku, ki ureja tehnične pripomočke in prilagoditev vozila. Za pridobitev pravic po tem zakonu je torej potrebna ureditev teh s podzakonskimi akti.
Zakon je dostopen na spodnji povezavi:
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4342

Konvencija o pravicah invalidov

Bila je sprejeta 13. decembra 2006 v New Yorku, veljati pa je začela 3. maja 2008. Slovenja je Konvencijo ratificirala 24. aprila 2008 kot tretja država EU. Konvencija o pravicah invalidov vključuje in priznava gluhoslepoto ter načine sporazumevanja z osebami z gluhoslepoto.
Konvencija v slovenskem jeziku je dostopna na spodnji povezavi:

https://www.zdis.si/files/konv.pdf