[ A+ ] /[ A- ]

[fsn_row][fsn_column width=”12″][fsn_text]

Oprostitev plačila letne dajatve za vozilo za prevoz invalida lahko koristi polnoletni upravičenec, in sicer za eno vozilo, registrirano na svoje ime. Za poslovno nesposobne polnoletne upravičence lahko oprostitev plačila letne dajatve za eno vozilo, registrirano na svoje ime, uveljavlja upravičenčev skrbnik, pri katerem upravičenec živi. Za mladoletne upravičence lahko oprostitev uveljavljajo upravičenčevi straši oziroma skrbniki, pri katerih upravičenec živi.

Upravičenci:

  • osebe, pri katerih je ugotovljena najmanj 80% telesna okvara ali 80% vojna invalidnost;
  • osebe, pri katerih je zaradi izgube, okvare ali paraliziranosti spodnjih okončin ali medenice ugotovljena najmanj 60% telesna okvara ali 60% vojna invalidnost;
  • osebe, ki so popolnoma izgubile vid na obeh očesih;
  • osebe z zmerno, težjo ali težko telesno ali duševno prizadetostjo, ki jim je priznana invalidnost po predpisih o družbenem varstvu telesno in duševno prizadetih oseb;
  • otroci z motnjami v telesnem in duševnem razvoju, ki jih zdravstveni zavodi spremljajo kot rizične v razvoju.

Vloga za izdajo odločbe:

Vlogo lahko oddate osebno ali po pošti pri katerikoli upravni enoti ali v elektronski obliki na spletni strani eUprave RS: https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=1307. Vlogo lahko vložite tudi pri nosilcu javnega pooblastila za registracijo vozil, določenem na podlagi zakona, ki ureja varnost cestnega prometa.

Oprostitev plačila letne dajatve za osebna vozila za prevoz invalidov se uveljavlja na podlagi:

1) Odločbe, izdane na podlagi mnenja izvedenskega organa Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, oziroma odločbe, izdane na podlagi predpisov o vojnih invalidih, upoštevajoč izvid in mnenje pristojne zdravniške komisije.

2) Oprostitev plačila letne dajatve se za polnoletne upravičence uveljavlja na podlagi odločbe o priznanem statusu invalida v skladu s predpisi o družbenem varstvu telesno in duševno prizadetih oseb.

3) Za mladoletne upravičence se oprostitev uveljavlja na podlagi odločbe pristojnega centra za socialno delo, izdane na podlagi izvedenskega mnenja o razvrščanju otrok in mladostnikov, oziroma odločbe o usmeritvi, ki jo izda območna enota zavoda Republike Slovenije za šolstvo, izdane na podlagi strokovnega mnenja Komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, oziroma

4) potrdila, ki ne sme biti starejše od šestih mesecev, zdravstvenega doma oziroma pravne ali fizične osebe s koncesijo za opravljanje specialistične pediatrične dejavnosti ali na podlagi odločbe pristojnega centra za socialno delo o priznanju dodatka za nego otroka.

Za oddajo vloge potrebujete:                                 

– odločbo o priznani telesni okvari

– odločbo CSD o priznanem statusu invalida

– odločbo CSD o razvrstitvi

– odločbo CSD o priznanju dodatka za nego otroka

– odločbo Zavoda RS za šolstvo o usmeritvi

– potrdilo ZD oz. pravne ali fizične osebe s koncesijo za opravljanje spec. pediatrične dejavnosti

– potrdilo o statusu invalidske organizacije Upravna enota lahko sama preveri obstoj navedenega dokumenta pri izdajatelju (139. člen) Zakona o splošnem upravnem postopku: stranki ni potrebno prilagati dokazil, ki jih izdajajo državni organi ali nosilci javnih pooblastil.

Pri izpolnjevanju in oddaji vloge vam bo v pomoč strokovna služba Društva gluhoslepih Slovenije DLAN.

 

 

[/fsn_text][/fsn_column][/fsn_row]