[ A+ ] /[ A- ]

Zakon o izplačilu neizplačanega dodatka za pomoč in postrežbo

Dne 23. 7. 2021 je bil v Uradnem listu RS objavljen Zakon o izplačilu neizplačanega dodatka za pomoč in postrežbo (ZINDPP), ki vzpostavlja enakost med prejemniki dodatka za nego otroka in prejemniki dodatka za pomoč in postrežbo.

Iz navedenega torej izhaja, da ste starši slepih otrok upravičeni do dodatka za pomoč in postrežbo in do dodatka za nego otroka. V praksi pa ste se morali odločiti za uveljavljanje ene od teh pravic.

Navedeni zakon zagotavlja izplačilo dodatka za pomoč in postrežbo za nazaj osebam, ki do te pravice niso bile upravičene, ker so prejemale dodatek za nego otroka po Zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih.

Na podlagi ZINDPP se slepim osebam, ki so bile zdravstveno zavarovane po drugem zavarovancu Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, če so kadar koli v obdobju med 1. januarjem 2003 in 31. decembrom 2016 v skladu z ZPIZ-1 in ZPIZ-2  izpolnjevale pogoje za pridobitev pravice do dodatka za pomoč in postrežbo, vendar ga niso prejele, ker je eden od staršev ali druga oseba  prejemal dodatek za nego otroka, izplača znesek v višini 300 evrov, in sicer za vsak mesec, ko so izpolnjevale pogoje.

Pravica do izplačila neizplačanega dodatka za pomoč in postrežbo se uveljavlja pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na podlagi vloge, in sicer v enem letu od uveljavitve tega zakona. 

Vloga za uveljavljanje pravice trenutno še ni na voljo.

 

Sprememba Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju- pravica do invalidnine za telesno okvaro

V veljavo je stopila  sprememba Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-J), ki ponovno omogoča pravico do invalidnine za telesno okvaro tudi tistim zavarovancem, katerih invalidnost ne izhaja iz dela, torej je telesna okvara posledica poškodbe zunaj dela in bolezni.

V primeru da izpolnjujete pogoje (določena vrsta in stopnja telesne okvare po seznamu telesnih okvar – Samoupravni sporazum o seznamu telesnih okvar (Uradni list SFRJ, št. 38/83 in 66/89), in da je telesna okvara nastala med zavarovanjem*) lahko vložite zahtevo za invalidnino.

*izjema velja za telesno okvaro, nastalo pred vključitvijo v obvezno zavarovanje, ki se je med trajanjem zavarovanja poslabšala. Zavarovancu v takem primeru pripada invalidnina le za telesno okvaro, ki jo predstavlja poslabšanje, ter izjema pri okvari enega od parnih organov, nastali pred vstopom v zavarovanje.

Zahtevo za priznanje pravice lahko vloži osebni zdravnik ali upravičenec sam (ter njegov zakoniti zastopnik oziroma pooblaščenec, pri čemer se zahtevi priloži ustrezno medicinsko dokumentacijo, ki jo mora overiti osebni zdravnik – če ta ni predložena v originalu) pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (mnenje o obstoju ter vrsti oziroma stopnji telesne okvare poda invalidska komisija ZPIZ, na podlagi katerega zavod z odločbo odloči o pravici). Rok za izdajo odločbe o obstoju telesne okvare in o pravici do invalidnine je štiri mesece od dneva uvedbe postopka.

Invalidnina se izplačuje od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi zahteve in največ za šest mesecev nazaj.

V kolikor imate še kakšno vprašanje ali potrebujete pomoč, nas lahko kontaktirate na tel. 040 558 832 ali zdruzenje.dlan@gmail.com ali osebno v prostorih Združenja DLAN, vsak dan med 8.00 in 16.00, razen ob torkih med 10.00 in 18.00.