[ A+ ] /[ A- ]

Nastavitve / Cookie Settings

Združenje gluhoslepih Slovenije DLAN spoštuje vašo zasebnost in se zavezuje, da bo osebne podatke, ne glede na način njihove pridobitve; neposredno v komunikaciji od vas, po elektronski pošti ali pisni pošti, skrbno varovaloin jih brez pravnega temelja ne bo posredovala tretji osebi oziroma jih uporabila v druge namene, kot so nameni, za katere so bili podatki pridobljeni.
Združenje DLAN se zavezuje, da bo po svojih najboljših močeh varovalopodatke in zasebnost obiskovalcev njegovih spletnih strani. Da bi preprečili nepooblaščen dostop do pridobljenih podatkov ali njihovo razkritje, ohranili natančnost osebnih podatkov in zagotovili njihovo ustrezno uporabo, uporabljamo ustrezne tehnične in organizacijske postopke za varovanje podatkov, ki jih pridobimo od obiskovalcev spletnih strani.

Upravljalec in pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

Upravljalec osebnih podatkov je Združenje gluhoslepih Slovenije DLAN, Trebinjska ulica 7, 1000 Ljubljana.
V Združenju DLAN je imenovana pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov strokovna delavka Suzana Hrast, ki je dosegljiva na elektronskem naslovu zdruzenje.dlan@gmail.com

Osebni podatki

Osebni podatek je informacija, ki vas identificira kot določenega ali določljivega posameznika. Posameznik je določljiv takrat, ko ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za posameznikovo fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto.

Združenje DLAN v nadaljevanju podrobneje navaja pravne podlage, kategorije osebnih podatkov in namene, za katere jih obdeluje, v splošnem pa Združenje DLAN osebne podatke posameznikov obdeluje v naslednje namene:
– včanitev v Združenje in izvajanje članskih upravičenj in obveznosti, vključno z obveščanjem o dejavnosti Združenja;
– opravljanje storitev članom Združenja DLAN v okviru programov Združenja,
– za obveščanje o dogodkih v organizaciji tretjih (npr. pošiljanje novic, programov, napovednih dogodkov, ki jih ne organizira ali soorganizira Združenje),
– za predstavitev delovanja Združenja javnosti (na primer objava fotografij z dogodkov),
– za krepitev pripadnosti članov Združenju (na primer pošiljanje voščil ob različnih dosežkih in osebnih praznikih članov),
– za statistične in analitične namene v povezavi z delovanjem Združenja.

Seznam kategorij osebnih podatkov, namenov zbiranja in pravnih podlag:
DELOVNO PODROČJE OSEBNI PODATKI NAMEN ZBIRANJA
ČLANSTVO

Člani:

– ime in priimek,
– datum in kraj rojstva,
– naslov stalnega prebivališča,
-naslov začasnega prebivališča,
– telefonska številka,
– elektronski naslov,
– kategorija invalidnosti,
– vrsta invalidnosti,
– izguba sluha,
– izguba vida

Kontaktne osebe:
– ime in priimek,
– datum in kraj rojstva,
– stalno prebivališče,
– telefonska številka,
– elektronski naslov

včanitev v Združenje in izvajanje članskih upravičenj in obveznosti, vključno z obveščanjem o dejavnosti Združenja (pravni temelj točka b 6/I člena Splošne uredbe o varstvu podatkov).

Vnašanje podatkov v evalvacijo EVAPRO za namen mesečnih, polletnih in letnih poročil financerjem javnih socialnovarstvenih programov Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti ter evalviranju javnih socialnovarstvenih programov (v poročilih se uporabijo anonimizirani podatki).

Za statistične in analitične namene v povezavi z delovanjem Združenja (pravni temelj točka f 6/I člena Splošne uredbe o varstvu podatkov).

Podatki o kontaktnih osebah, če jih član navede, se zbirajo za namen obveščanja kontaktnih oseb o aktualnih aktivnostih v programih Združenja DLAN (pravni temelj točka b 6/I člena Splošne uredbe o varstvu podatkov).
FUNKCIONALNI KRITERIJ – evidenčni obrazec

Obrazec »KOMUNIKACIJA IN MOBILNOST«
Podatki o članu – uporabniku storitve iz določenega programa Združenja:
– ime in priimek,
– spol,
– datum rojstva,
– krajin država rojstva,
– naslov stalnega prebivališča,
– naslov začasnega prebivališča,
– telefon ali fax,
– izobrazba,
– vrsta izobraževalnega procesa,
– interesi, hobiji,
– delovni status,
– prejemki,
– stanovanjski status (prebivališče, vrsta bivalne enote),
– družinski status (zakonski stan, oblika bivanja, odnosi v družini,
– zdravstveni status ( kategorija gluhoslepote, uporaba tehničnih pripomočkov, opis vidljivosti, opis sluha, čas nastanka okvare sluha in vida, vzrok nastanka gluhoslepote.

Podatki staršev in skrbnika:
– ime in priimek,
– naslov,
– telefon.

Podatki o zavodu (če uporabnik živi v zavodu):
– naziv zavoda,
– naslov zavoda,
– socialni delavec zavoda,
– telefon.

Podatki o kontaktni osebi:
– ime in priimek
naslov stalnega prebivališča,
– naslov začasnega prebivališča,
– telefon ali fax.

Podatki o članu – uporabniku storitve iz določenega programa Združenja o načinu komunikacije, ki ga uporablja in mobilnosti ter njegovi samostojnosti pri komunikaciji in gobanju.

Podatki se pridobijo za namen izvajanja storitev v okviru določenih programov Združenja, ki ji to nudi svojim članom, če se ti odločijo za vključitev vanje (pravni temelj točka b 6/I člena Splošne uredbe o varstvu podatkov).

Podatki se pridobijo za namen izvajanja storitev v okviru določenih programov Združenja, ki ji to nudi svojim članom, če se ti odločijo za vključitev vanje (pravni temelj točka b 6/I člena Splošne uredbe o varstvu podatkov).

PROSTOVOLJNO DELO
Prostovoljci:

– ime in priimek,
– naslov,
– telefon,
– elektronska pošta,
– izobrazba,
– datum rojstva,
– davčna številka,
– številka transakcijskega računa. Izvajanje nalog v imenu Združenja (pravni temelj točka b 6/I člena Splošne uredbe o varstvu podatkov).

Davčna številka, številka transakcijskegaračuna se zbirajo za namen vračila potnih stroškov (pravni temelj točka b 6/I člena Splošne uredbe o varstvu podatkov).

Ostale kategorije fizičnih oseb, katere osebne podatke zbira Združenje DLAN:

– obiskovalci spletne strani Združenja DLAN (podatki se zbirajo v skladu z določili 157. člena ZEKom-1, za namen zmanjševanja tveganj vdorov na spletno stran pa na podlagi točke f 6/I člena Splošne uredbe o varstvu podatkov),
– obiskovalci facebook strani (podatki se zbirajo v skladu z določili 157. člena ZEKom-1),
– zunanji sodelavci Združenja DLAN, ki z Združenjem sodelujejo na podlagi avtorskih, podnajemnih in podobnih pogodb. V teh okvirih Združenje DLAN od teh posameznikov zbira tiste osebne podatke, ki jih potrebuje za sklenitev in izvedbo pogodbe (zlasti ime in priimek, naslov, EMŠO, davčno številko, številko transakcijskega računa, status zaposlitve za namen plačila… – na podlagi točke b 6/I člena Splošne uredbe o varstvu podatkov),
– zaposleni v Združenju DLAN na podlagi pogodbe o zaposlitvi (točka b 6/I člena Splošne uredbe o varstvu podatkov),
– drugi uporabniki storitev Združenja DLAN, ki so fizične osebe (na podlagi točke b 6/I člena Splošne uredbe o varstvu podatkov).

Preostale kategorije osebnih podatkov, ki jih zbira in obdeluje Združenje DLAN

– čas, datum, vrsto in količino koriščenih storitev, udeležb na dogodkih, aktivnostih na programih za namen vodenja evidence o izvršenih storitvah, obiskanosti dogodkov ipd (na podlagi točke b 6/I člena Splošne uredbe o varstvu podatkov),
– arhiv komunikacije med uporabniki in strokovnimi delavci (uradni zaznamki) za namen nudenja storitev oziroma izvrševanja članskih upravičenj in obveznosti (na podlagi točke b 6/I člena Splošne uredbe o varstvu podatkov),
– druge osebne podatke, ki jih uporabniki in druge fizične osebe prostovoljno posredujejo Združenju DLAN (na primer fotografije – na podlagi toke a 6/I člena Splošne uredbe o varstvu podatkov).

Združenje DLAN zagotavlja varnost osebnih podatkov članov, uporabnikov, kontaktnih oseb in drugih posameznikov, v skladu s predpisi s področja varstva osebnih podatkov, ki veljajo v Republiki Sloveniji (Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov), Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in 177/20) in področni predpisi).

Združenje DLAN osebne podatke, ki jih obdeluje, prejme neposredno od posameznikov, na katere se nanašajo. Izjema so lahko le podatki o kontaktnih osebah, ki jih član oziroma uporabnik storitev posreduje Združenju v dogovoru s kontaktnimi osebami.

Osebne podatke, ki jih Združenje DLAN pridobi na podlagi privolitve, obdeluje do njenega preklica, osebne podatke, ki so potrebi za izvajanje pravic in obveznosti iz članstva oziroma za izvajanje storitev v okvoru programov Združenja ali na podlagi drugih dogovorov, pa Združenje obdeluje v čatu, ki je potreben za izvedbo storitve, dogovora in še 5 let po njegovem izteku (zo izteka civilnih zastaralnih rokov za uveljavitev pravic in obveznosti iz različnih pravnih razmerih). Združenje DLAN osebne podatke hrani dlje od navedenega roka le v primeru, da ga k temu zavezujejo v Republiki Sloveniji veljavni predpisi.

Kaj so piškotki?

Piškotek je datoteka, ki shrani nastavitve spletnih strani. Spletna mesta piškotke shranijo v naprave uporabnikov, s katerimi dostopajo do interneta z namenom prepoznavanja posameznih naprav in nastavitev, ki so jih uporabniki uporabili pri dostopu. Piškotki omogočajo spletnim stranem prepoznavanje, če je uporabnik že obiskal to spletno mesto in pri naprednih aplikacijah se lahko z njihovo pomočjo ustrezno prilagodijo posamezne nastavitve. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom brskalnika, ki ga uporablja uporabnik – ta lahko shranjevanje piškotkov po želji omeji ali onemogoči.
Piškotki so temeljnega pomena za zagotavljanje uporabniku prijaznih spletnih storitev; najpogostejše funkcije e-poslovanja ne bi bile mogoče brez piškotkov. Interakcija med spletnim uporabnikom in spletno stranjo je s pomočjo piškotkov hitrejša in enostavnejša. Z njihovo pomočjo si spletna stran zapomni posameznikove preference in izkušnje, brskanje po spletnih straneh pa je s tem bolj učinkovito in prijetno. Razlogov za uporabo piškotkov je več. Uporabljajo se za shranjevanje podatkov o stanju posamezne spletne strani (podrobnosti o prilagoditvah posamezne spletne strani), pomagajo pri izvajanju spletnih storitev (npr. spletne trgovine), pomagajo pri zbiranju statistik o uporabnikih in obiskanosti spletnega mesta, o navadah spletnega uporabnika, itd. S pomočjo piškotkov lahko torej ocenimo učinkovitost zasnove našega spletnega mesta. O priporočeni in dovoljeni uporabi piškotkov na spletnih straneh si lahko preberete tudi smernice informacijskega pooblaščenca za uporabo piškotkov.

Za kaj uporabljamo piškotke na naši spletni strani

Na naši spletni strani uporabljamo naslednje tipe piškotkov:
– Sejni piškotki: Začasni ali sejni piškotki bodo odstranjeni iz računalnika, ko zaprete vaš brskalnik (npr.Chrome ali Internet Explorer). Ti piškotki pomagajo izboljšati delovanje in uporabnost naše spletne strani. Na primer, omogočajo, da zaznamo, ali lahko vaš brskalnik zažene majhne spletne programe (imenovane »skripte«), ki zagotavljajo dodatne funkcionalnosti spletne strani ali omogočajo, da se spomnimo kakršnihkoli preferenc, ki ste jih nastavili (kot na primer velikost črk ali nastavitev jezika).
– Trajni piškotki: Trajni ali shranjeni piškotki ostanejo v računalniku, ko zaprete brskalnik. Spletna stran jih uporablja za shranjevanje informacij, na primer vpisno ime in geslo, tako da se ni treba vpisati vsakič, ko obiščete neko mesto. Trajni piškotki ostanejo v računalniku približno 6 mesecev.
– Analitični piškotki tehnologije Google Analytics. Ti piškotki se uporabljajo za zbiranje informacij o tem, kako obiskovalci uporabljajo našo spletno stran. Te informacije uporabljamo za pripravo poročil in so nam v pomoč pri izboljšavah uporabniškega vidika spletne strani. Piškotki zbirajo informacije v anonimni obliki, vključno s številom obiskovalcev spletne strani, od kje so obiskovalci prišli na to spletno stran in spletne stani, ki so jih obiskali. Nekateri piškotki, določeni za ta namen, se samodejno odstranijo iz naprave, ko zaprete svoj brskalnik. Drugi se lahko ohranijo do 24 mesecev od vašega zadnjega obiska naše spletne strani. Lahko se odpoveste sledenju Google Analytics z obiskom: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
– Piškotki, ki so vezani na vtičnike (social media plug-in) družbenih omrežij in storitev: družbena omrežja omogočajo spletnim mestom, da v svojo vsebino integrirajo njihove produkte – tako lahko uporabniki delijo vsebine s svojimi prijatelji (različni gumbi, kot so všeč mi je, deli vsebino, priporočil …). Vtičniki uporabljajo piškotke, da lahko družbena omrežja identificirajo svoje člane, ko ti pridejo na spletno mesto z vtičnikom.

Seznam piškotkov na spletni strani:

PiškotekTrajanjeOpis
CONSENT16 years 4 months 21 days 12 hours 28 minutesThese cookies are set via embedded youtube-videos. They register anonymous statistical data on for example how many times the video is displayed and what settings are used for playback.No sensitive data is collected unless you log in to your google account, in that case your choices are linked with your account, for example if you click “like” on a video.
cookielawinfo-checkbox-analytics11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics".
cookielawinfo-checkbox-functional11 monthsThe cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional".
cookielawinfo-checkbox-necessary11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary".
cookielawinfo-checkbox-others11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other.
cookielawinfo-checkbox-performance11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance".
IDE1 year 24 daysUsed by Google DoubleClick and stores information about how the user uses the website and any other advertisement before visiting the website. This is used to present users with ads that are relevant to them according to the user profile.
pll_language1 yearThis cookie is set by Polylang plugin for WordPress powered websites. The cookie stores the language code of the last browsed page.
test_cookie15 minutesThis cookie is set by doubleclick.net. The purpose of the cookie is to determine if the user's browser supports cookies.
viewed_cookie_policy11 monthsThe cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data.
VISITOR_INFO1_LIVE5 months 27 daysThis cookie is set by Youtube. Used to track the information of the embedded YouTube videos on a website.
YSCsessionThis cookies is set by Youtube and is used to track the views of embedded videos.
yt-remote-connected-devicesneverThese cookies are set via embedded youtube-videos.
yt-remote-device-idneverThese cookies are set via embedded youtube-videos.

Piškotki, ki jih uporabljamo na naši spletni strani, ne zbirajo vaših osebnih podatkov, s katerimi bi vas bilo mogoče osebno prepoznati in ne morejo poškodovati vašega računalnika, tablice ali mobilnega telefona. Piškotki omogočajo delovanje našega spletnega mesta in nam pomagajo razumeti, katere informacije so najkoristnejši za obiskovalce.

Ob vstopu na našo spletno stran namestimo nujne piškotke, ostale pa le, če jih sprejmete. Svojo odločitev o tem lahko kadarkoli spremenite

Pravice posameznika glede obdelave podatkov

Če imate kakršnakoli vprašanja v zvezi z našo politiko zasebnosti ali obdelavo vaših osebnih podatkov, se lahko brez zadržkov obrnete na nas. Pišite nam na zdruzenje.dlan@gmail.comali nas pokličite na tel.: 01 542 20 03. Na podlagi vaše zahteve vas bomo obvestili – pisno in v skladu s predpisi.

Za zagotovitev poštene in pregledne obdelave imate kot posameznik na podlagi predpisov, naslednje pravice:
– Pravica do preklica privolitve: če ste kot posameznik privolili v obdelavo vaših osebnih podatkov (v enega ali več določenih namenov), imate pravico, da to svojo privolitev kadarkoli prekličete, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.
– Privolitev je možno preklicati s pisno izjavo, ki se pošlje Upravljavcu na e-naslov: zdruzenje.dlan@gmail.com ali po navadni pošti: Združenje gluhoslepih Slovenije DLAN, Suzana Hrast, Trebinjska ulica 7, 1000 Ljubljana
– Preklic privolitve za obdelavo osebnih podatkov za posameznika nima nobenih negativnih posledic ali sankcij. Možno pa je, da Upravljavec posamezniku po preklicu privolitve za obdelavo osebnih podatkov morda ne bo več mogel nuditi posamezne storitve ali več svojih storitev, če gre za storitve, ki jih brez osebnih podatkov ni mogoče nuditi (npr. obveščanje).

– Pravica dostopa do osebnih podatkov: kot posameznik imate pravico od Upravljavca dobiti potrditev, ali se v zvezi z vami obdelujejo osebni podatki in kadar je temu tako, dostop do osebnih podatkov in določene informacije (o namenih obdelave, o vrstah osebnih podatkov, o obdobjih hrambe oz. merilih za določitev obdobij, o obstoju pravice do popravka ali izbrisa podatkov, pravice do omejitev in ugovora obdelave in pravice do pritožbe pri nadzornem organu, o viru podatkov, če podatki niso bili zbrani pri vas, o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, razlogih zanj ter pomenu in posledicah take obdelave za vas, ter druge informacije v skladu s 15. členom GDPR);
– Pravica do popravka osebnih podatkov: kot posameznik imate pravico doseči, da Upravljavec brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z vami. Kot posameznik imate, ob upoštevanju namenov obdelave, pravico do dopolnitve nepopolnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave;
– Pravica do izbrisa osebnih podatkov (»pravica do pozabe«): kot posameznik imate pravico doseči, da Upravljavec brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z vami, Upravljavec pa mora podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati, kadar obstaja eden od naslednjih razlogov:
– podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani oz. drugače obdelani,
– če prekličete privolitev, za obdelavo pa ne obstaja druga pravna podlaga,
– če ugovarjate obdelavi, za obdelavo pa ne obstajajo prevladujoči zakoniti razlogi,
– podatki so bili obdelani nezakonito,
– podatke je treba izbrisati za izpolnitev pravnih obveznosti v skladu s pravom EU ali pravom države članice, ki velja za Upravljavca.

Kot posameznik pa v določenih primerih, opisanih v 3. odstavku 17. člena GDPR, nimate pravice do izbrisa podatkov.

Pravica do omejitve obdelave: kot posameznik imate pravico doseči, da Upravljavec omeji obdelavo, kadar obstaja eden od primerov:
– če oporekate točnosti podatkov za obdobje, ki Upravljavcu omogoča preveriti točnost podatkov,
– obdelava je nezakonita, vi pa nasprotujete izbrisu podatkov, namesto tega pa zahtevate omejitev njihove uporabe,
– upravljavec podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, vendar pa jih vi potrebujete za uveljavljanje, izvajanje in obrambo pravnih zahtevkov,
– ste vložili ugovor v zvezi z obdelavo, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi Upravljavca prevladajo nad vašimi razlogi.

Pravica do prenosljivosti podatkov: kot posameznik imate pravico, da prejmete osebne podatke v zvezi z vami, ki ste jih posredovali Upravljavcu, v strukturirani, splošno uporabljeni in strojno berljivi obliki, in imate pravico, da te podatke posredujete drugemu upravljavcu, ne da bi vas Upravljavec, ki so mu bili osebni podatki zagotovljeni, pri tem oviral, in sicer kadar:
– obdelava temelji na privolitvi ali na pogodbi in
– se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.

Kot posameznik imate pri uresničevanju navedene pravice do prenosljivosti pravico, da se osebni podatki neposredno prenesejo od enega upravljavca (ponudnika) k drugemu, kadar je to tehnično izvedljivo.

Pravica do ugovora obdelavi: kot posameznik imate na podlagi razlogov, povezanih z vašim posebnim položajem, pravico, da kadarkoli ugovarjate obdelavi osebnih podatkov, ki je potrebna za opravljanje nalog v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene Upravljavcu (točka e, 1. odstavka 6. člena GDPR) ali je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva Upravljavec ali tretja oseba (točka (f) člena 6 (1) GDPR), vključno z oblikovanjem profilov na podlagi navedenih obdelav; Upravljavec preneha obdelovati osebne podatke, razen če dokaže nujne zakonite razloge za obdelavo, ki prevladajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.
Kadar se osebni podatki obdelujejo za namene trženja, ima posameznik pravico, da kadarkoli ugovarja obdelavi podatkov v zvezi z njim za namene takega trženja, vključno z oblikovanjem profilov, kolikor je povezano s takim neposrednim trženjem; kadar posameznik ugovarja obdelavi za namene neposrednega trženja, se podatki ne obdelujejo več v te namene.
Kadar se podatki obdelujejo v znanstveno- ali zgodovinsko-raziskovalne namene ali statistične namene, ima posameznik pravico, da iz razlogov, povezanih z njegovim posebnim položajem, ugovarja obdelavi podatkov v zvezi z njim, razen če je obdelava potrebna za opravljanje naloge, ki se izvaja iz razlogov javnega interesa.

Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu: brez poseganja v katerokoli drugo (upravno ali drugo) pravno sredstvo imate kot posameznik pravico, da vložite pritožbo pri nadzornem organu, zlasti v državi, v kateri imate običajno prebivališče, v kateri je vaš kraj dela ali v kateri je domnevno prišlo do kršitve (v Sloveniji je to Informacijski pooblaščenec, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana), če menite, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z vami krši predpise o varstvu osebnih podatkov.
Brez poseganja v katerokoli drugo (upravno ali izvensodno) sredstvo imate kot posameznik pravico do učinkovitega pravnega sredstva, in sicer zoper pravno zavezujočo odločitev nadzornega organa v zvezi z njo, prav tako pa tudi v primeru, kadar nadzorni organ vaše pritožbe ne obravnava ali vas v treh mesecih ne obvesti o stanju zadeve ali o odločitvi o pritožbi. Za postopke zoper nadzorni organ so pristojna sodišča države članice, v kateri ima nadzorni organ sedež.
Posameznik lahko vse zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki, naslovi, v pisni obliki, na Upravljavca, in sicer na zdruzenje.dlan@gmail.com.

Spremembe politike zasebnosti

Združenje DLAN bo posameznike o spremembah te Politike zasebnosti obvestila po e-pošti ali po navadni pošti le v primeru, da gre za bistvene spremembe, ki vplivajo na obdelavo osebnih podatkov.

Ljubljana, 9. 8. 2021

Združenje gluhoslepih Slovenije DLAN